Festival 廟會神祇生日?

農曆六月

初三日 韋尊佛佛辰
十一日 田都元帥千秋
十五日 王靈天君聖誕
十八日 南鯤鯓池二王爺千秋
十九日 觀世音菩薩得道紀念
廿四日 玄靈高上帝關聖萬壽
廿四日 西秦王爺千秋
廿四日 雷祖大帝聖誕
廿四日 南極大帝聖誕